St. Caecilia Bavel

Stemprocedure

Stemprocedure Algemene Ledenvergadering Harmonie St. Caecilia Bavel voor bestuursleden en de voorzitter

1) Vaststellen stemcommissie

De voorzitter verzoekt 2 leden om als stemcommissie te fungeren. Zij worden bijgestaan door één bestuurslid.

2) Stembriefjes

Na de ALV 2010 heeft het bestuur besloten dat er niet meer per kandidaat een stembriefje wordt uitgedeeld. Alle namen van de kandidaten worden op 1 stembriefje vermeld met achter hun naam JA / NEE. De stemcommissie is verantwoordelijk voor het uitdelen van de stembriefjes aan de stemgerechtigde leden en inname daarvan. Voorafgaand aan het uitdelen van de stembriefjes stellen zij vast hoeveel stemgerechtigde leden aanwezig zijn.

3) Stemmen

De stemgerechtigde leden worden geacht over elk kandidaat-bestuurslid te stemmen. Zij doen dit door één van de woorden JA of NEE te omcirkelen of één van deze woorden door te strepen. Zijn beide woorden achter een kandidaat omcirkeld of doorgestreept of is er niets omcirkeld of doorgestreept dan geldt de stem als blanco en zal daarom als niet uitgebracht worden beschouwd (art. 18 statuten). De stemgerechtigde leden dienen zelf hun stem uit te brengen. Zij kunnen niemand machtigen om namens hen te stemmen (art. 18 statuten).

4) Inname van de stembriefjes

Na het stemmen neemt de stemcommissie de stembriefjes weer in. Na inname wordt het aantal ingeleverde stembriefjes vergeleken met het aantal uitgedeelde stembriefjes.
Zijn er minder briefjes ingeleverd dan uitgedeeld, dan doet de stemcommissie een laatste oproep om de ontbrekende stembriefjes ingeleverd te krijgen. Wordt daaraan geen gevolg gegeven, dan zullen eventuele alsnog ingeleverde stembriefjes niet in de telling worden meegenomen.
Zijn er meer briefjes ingeleverd dan er uitgedeeld zijn, dan zal de stemcommissie e.e.a. onderzoeken en haar bevindingen aan het bestuur doorgeven. Het bestuur besluit dan of de stemming moet worden overgedaan.

5) Tellen van de stemmen

Per kandidaat worden de stemmen geturfd op een bij de kandidaat behorende stemoverzicht. Aan de hand hiervan wordt de rest van het stemformulier ingevuld. Elke kandidaat moet een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen hebben om als bestuurslid gekozen te worden.

6) Toelating tot het bestuur

Als het aantal kandidaten met een meerderheid van stemmen het benodigde aantal bestuursleden overstijgt, dan worden diegenen met de meeste stemmen bestuurslid.
Als het benodigde aantal bestuursleden hoger is dan het aantal kandidaten met een meerderheid van stemmen, dan vraagt de voorzitter de ALV of iemand uit de ALV zich alsnog kandidaat wil stellen. Ook over deze kandidaten wordt op de hierboven omschreven wijze gestemd. Dit is overigens alleen verplicht als het aantal bestuursleden inclusief voorzitter minder dan 5 wordt (art. 14 lid 2 statuten).
Kunnen of hoeven de openstaande plaatsen niet worden vervuld, dan blijft de functie vacant en zal het bestuur naar een geschikte kandidaat op zoek gaan.
Bij kandidaten met gelijke stemmen beslist het lot door middel van het lot (tossen).

7) Stemprocedure voorzitter

Art. 13 van de statuten bepalen dat het bestuur bestaat uit een voorzitter en 4 t/m 8 leden. De voorzitter maakt dus automatisch deel uit van het bestuur en hoeft dus daarin niet eerst benoemd te worden. Kandidaten voor het voorzitterschap dienen zich uitdrukkelijk als voorzitter kandidaat te stellen. De stemprocedure is dezelfde als die voor de overige bestuursleden. Indien er tijdens de ALV een voorzitter én andere bestuursleden moeten worden gekozen, dan moet het stembriefje duidelijk onderscheid maken tussen kandidaten voor het voorzitterschap en voor een algemene bestuursfunctie.

8) Voorwaarden om in het bestuur gekozen te worden (art. 13 statuten)
– lid van de vereniging
– meerderjarig
– stemgerechtigd

Dit betekent dat kandidaat-bestuursleden die van buiten de vereniging komen, eerst tot lid van vereniging moeten worden benoemd voordat er op ze gestemd mag worden.

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/

Facebook

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException