St. Caecilia Bavel
 • Home
 • Privacy Statement

Privacy Statement

Het bestuur van Harmonie St. Caecilia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft aan dat we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het bestuur doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het bestuur van Harmonie St. Caecilia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • verwerking van uw persoonsgegevens  beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • scherp toezien op het gepast gebruiken van foto- en beeldopnames van leden op social media zoals de webpage, facebookpagina en twitteraccount van Harmonie St. Caecilia. Leden, ouders van leden jonger dan 16 jaar, donateurs en vrijwilligers kunnen daar gepast bezwaar tegen maken, indien gewenst.
 • om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het publiceren van gepaste foto- en beeldopnames op onze website en daar waar sprake is van naar buiten treden van de vereniging.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en willen wij u hier op wijzen en deze respecteren.

Het bestuur van Harmonie St. Caecilia is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met het bestuur wenst op te nemen kan dit via uw secretaris. 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door het bestuur van Harmonie St. Caecilia verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan verenigingsactiviteiten;
 • Om het versturen van mededelingen aan leden en uitnodigingen voor harmonie activiteiten en Algemene Ledenvergaderingen mogelijk te maken;
 • Om contact  tussen de leden mogelijk te maken.

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen we u de volgende gegevens:

 • Voorletter(s); Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; geslacht.
 • Adres; Postcode; Woonplaats;.
 • Telefoon, vast nummer  en/of mobiel;
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Lid sinds
 • Eerdere periodes van lidmaatschap, met korte toelichting daarop
 • Merk, type, serienummer, bouwjaar, aanschafjaar, aanschafwaarde, te verzekeren waarde van door u bespeeld(e) instrumenten die uw eigendom zijn.

Uw persoonsgegevens worden door Harmonie St. Caecilia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar (datum uitschrijving + 7 jaar)

 

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers en donateurs worden door Harmonie St. Caecilia verwerkt voor administratieve doeleinden zoals betaling van facturen, vermelden van contactgegevens op de website of informatieverstrekking naar de leden. Ook hier gelden identieke gegevens en bewaartermijn als genoemd bij de leden van Harmonie St. Caecilia.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Te denken valt aan de Muziekschool van de Nieuwe Veste, de Muziekbond en Gemeente Breda (voor verantwoording van verkregen subsidie).
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Het bestuur van Harmonie St. Caecilia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Het bestuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Harmonie St. Caecilia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Het bestuur hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Alle leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • De hosting van onze website geschiedt door een bedrijf dat de vigerende regelgeving op het gebied van privacy kent en eerbiedigt.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die het bestuur van u heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door het bestuur. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met het bestuur contact op te nemen. U heeft  altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met het bestuur op.

 

Contactgegevens

Harmonie St. Caecilia

Heining 2

4854 ML Bavel

secretariaat@stcaeciliabavel.nl

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/

Facebook

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException