St. Caecilia Bavel
  • Home
  • Aanhangsel bij de Verenigingsstatuten

Aanhangsel bij de Verenigingsstatuten

R.K. Harmonie St.Caecilia Bavel Aanhangsel bij de Verenigingsstatuten d.d. 28 maart 2002. Bijgewerkt tot en met de Ledenvergadering 2014 (17/4/2014)

Toelichting op dit aanhangsel

Dit aanhangsel bevat gewenste aanpassingen t.o.v. de op 28 maart 2002 door de notaris vastgelegde statuten van onze vereniging. Om de vereniging niet onnodig op kosten te jagen worden gewenste wijzigingen vanaf dat moment tijdelijk opgenomen op dit “aanhangsel statuten”, tot het moment waarop een nieuwe gang naar de notaris daadwerkelijk weer gemaakt wordt. Tot de op dit aanhangsel vermelde aanpassingen is besloten door de algemene ledenvergadering (ALV). Ze worden daarom nageleefd als waren ze reeds onderdeel van de notarieel vastgelegde verenigingsstatuten.

Aanpassing ALV 2003: Stemmen over personen bij handopsteken (artikel 18)

De tekst van artikel 18 statuten behoeft wijziging. De wijziging is nodig omdat het nu volgens de regels niet mogelijk is om bij handopsteken te stemmen over personen die lid willen worden van bijvoorbeeld kascommissie, muziekcommissie, feestcommissie, enzovoort. Artikel 18 zegt dat over personen altijd schriftelijk gestemd moet worden. Het in deze situaties bij handopsteken stemmen gebeurt echter sinds jaar en dag en wordt ook wenselijk geacht. Onderstaande aanvulling (vet en onderstreept weergegeven) maakt dit weer mogelijk.
Artikel 18 Behoudens in de gevallen, waarin door deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Ieder stemgerechtigd lid kan slechts één stem uitbrengen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Leden kunnen ter algemene vergadering niet door een ander bij volmacht hun stem doen uitbrengen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten ongetekende briefjes. Op voorstel van het bestuur of de algemene vergadering kan over zaken schriftelijk worden gestemd. Op voorstel van het bestuur of de algemene vergadering kan over personen bij handopsteken worden gestemd, behalve wanneer het gaat om bestuursverkiezingen.

Aanpassing ALV 2009: Maximale zittingsduur bestuursleden (artikel 13)

De tekst van artikel 13 statuten behoeft wijziging. In de statuten van 2002 staat vermeld dat gewone bestuursleden maximaal 2 keer herkozen mogen worden. Ze kunnen dus maximaal drie periodes (9 jaar) bestuurslid zijn. Voor leden van het kernbestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) geldt dit maximum niet. Die kunnen onbeperkt bestuurslid blijven, zolang ze steeds herkozen worden. De ALV is van mening dat ieder bestuurslid, kernbestuur of niet, ook na 9 jaar nog de vrijheid zou moeten hebben om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, zolang hij/zij denkt nog een goede inbreng in het bestuur te kunnen leveren. Anders gaat nodeloos kennis en (bestuurs)ervaring verloren. Daarom heeft de ALV besloten om het betreffende gedeelte van de statuten buiten werking te stellen. Artikel 13 wordt hieronder volledig weergegeven. Het buiten werking te stellen tekstgedeelte is vet en doorgehaald vermeld.
Artikel 13 Het bestuur, bestaande uit een voorzitter, alsmede een even aantal leden (tenminste vier en ten hoogste acht leden, waarvan tenminste twee werkende leden), wordt in een algemene vergadering door de stemgerechtigde leden gekozen, met dien verstande, dat alleen meerderjarige stemgerechtigde leden tot lid van het bestuur kunnen worden gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurslid wordt gekozen voor een termijn van drie jaar en treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Een bestuurslid kan voor maximaal twee termijnen van drie jaar worden herkozen. Dit maximum geldt niet voor de voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede de zittende bestuursleden per zeven maart tweeduizend één. Indien een bestuurslidmaatschap tussentijds eindigt zal in de eerstvolgende algemene vergadering in de ontstane vacature worden voorzien. Tussentijds gekozen bestuursleden treden af op het tijdstip, waarop degenen, in wiens plaats zij getreden zijn, zouden moeten aftreden. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/

Facebook

2 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook

3 maanden geleden

Harmonie St. Caecilia Bavel
Bekijk op Facebook