St. Caecilia Bavel
  • Home
  • Verenigingsstatuten

Verenigingsstatuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: “R.K. Harmonie St. Caecilia” en is gevestigd te Bavel, gemeente Breda.

DUUR

Artikel 2
De vereniging – opgericht op een november negentienhonderd drieëntwintig – is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 3
Het doel van de vereniging is de beoefening en de bevordering van de instrumentale muziek. Zij beoogt niet het maken van winst.

MIDDELEN

Artikel 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken door het geven van onderricht in de muziek, het regelmatig houden van repetities, het geven van concerten, het regelmatig deelnemen aan georganiseerde concoursen, het opluisteren van kerkelijke en andere feesten, en verder door het verrichten van al hetgeen dat tot nastreving van het doel dienstbaar kan zijn.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 5
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

LEDEN EN LIDMAATSCHAP

Artikel 6
De vereniging kent:

a. werkende leden;

b. aspirant-werkende leden;

c. buitengewone leden;

d. aspirant-buitengewone leden;

e. begunstigende leden;

f. ereleden en leden van verdiensten.

Alleen de werkende leden en de buitengewone leden zijn stemgerechtigd.
Artikel 7
Als werkende leden kunnen worden aangenomen alleen aspirant-werkende leden, die tenminste een jaar aspirant-werkend lid van de vereniging zijn, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, zich verbinden deel te nemen aan de muzikale oefeningen en uitvoeringen van de vereniging en overigens voldoen aan de bij huishoudelijk reglement nader te stellen eisen. Als aspirant-werkende leden kunnen worden aangenomen zij, die voldoen aan de bij huishoudelijk reglement nader te stellen eisen. Als buitengewone leden en aspirant-buitengewone leden kunnen worden aangenomen zij, die actief wensen mede te werken aan het bereiken van het door de vereniging gestelde doel, doch niet deelnemen aan de muzikale oefeningen en uitvoeringen der vereniging. Begunstigende leden zijn zij, die de vereniging uitsluitend geldelijk steunen. Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging op voorstel van het bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden op een algemene vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd. De algemene vergadering kan een erevoorzitter benoemen. De algemene vergadering kan een beschermheer benoemen. De werkende leden, aspirant-werkende leden, buitengewone leden, aspirant-buitengewone leden en begunstigde leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. Het huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen omtrent de verschillende categorieën van leden en hun rechten en verplichtingen.
Artikel 8
a. Omtrent de toelating tot het lidmaatschap van de aspirant-werkende, aspirant-buitengewone leden en begunstigende leden, beslist het bestuur overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement. b. Omtrent de toelating tot het lidmaatschap van de werkende en buitengewone leden beslist de algemene vergadering door deze met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen als zodanig toe te laten.
Artikel 9
Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door ontzetting.

Artikel 10
De opzegging van het lidmaatschap door een lid moet schriftelijk worden gedaan aan de secretaris van het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één maand.
Artikel 11
a. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, indien het betreffende lid handelt of in gebreke is conform het in dit artikel sub b 1 en 2 bepaalde. Indien het bestuur het voornemen heeft tot het doen van een dergelijk voorstel in de eerstkomende algemene vergadering, is het bestuur verplicht het betrokken lid daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis te geven en bij deze kennisgeving het betrokken lid te schorsen. Een voorstel tot ontzetting van een lid door het bestuur aan de algemene vergadering kan niet worden gedaan, indien de aan het betrokken lid opgelegde schorsing wordt opgeheven door de algemene vergadering. b. Een lid kan door het bestuur in het lidmaatschap worden geschorst:

1. indien het lid handelt in strijd met de statuten of besluiten van de vereniging, door zijn gedragingen aan de vereniging schade toebrengt, of de belangen van de vereniging in gevaar brengt;

2. indien het lid niettegenstaande aanmaning in gebreke blijft de aan de vereniging verschuldigde contributie te voldoen.

Een lid dat is geschorst, verliest gedurende de tijd der schorsing alle aan het lidmaatschap verbonden rechten, doch blijft onderworpen aan de op hem ten opzichte van de vereniging rustende verplichtingen. Een bestuursbesluit tot schorsing van een lid dient te worden genomen met algemene stemmen en zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden medegedeeld aan het betrokken lid. Van een besluit van het bestuur tot schorsing in het lidmaatschap, dient binnen een week mededeling te worden gedaan aan de stemgerechtigde leden. Minimaal tien stemgerechtigde leden van de vereniging kunnen alsdan binnen een week na ontvangst van de gedane mededeling het bestuur verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, welke dan binnen drie weken na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek dient te worden gehouden. Op deze algemene vergadering zal bij gewone meerderheid van stemmen over het bestuursbesluit worden gestemd. Bij verwerping van het bestuursbesluit geeft het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis aan het betrokken lid. Indien het bestuur in gebreke is tot het bijeenroepen van de bij dit artikel bedoelde algemene vergadering is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige toepassing.

GELDMIDDELEN

Artikel 12
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit jaarlijkse contributies van de leden, subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten, opbrengst van vermogen of arbeid en overige baten.

BESTUUR

Artikel 13
Het bestuur, bestaande uit een voorzitter, alsmede een even aantal leden (tenminste vier en ten hoogste acht leden, waarvan tenminste twee werkende leden), wordt in een algemene vergadering door de stemgerechtigde leden gekozen, met dien verstande, dat alleen meerderjarige stemgerechtigde leden tot lid van het bestuur kunnen worden gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurslid wordt gekozen voor een termijn van drie jaar en treedt volgens een door het bestuur op te maken rooster af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Een bestuurslid kan voor maximaal twee termijnen van drie jaar worden herkozen. Dit maximum geldt niet voor de voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede de zittende bestuursleden per zeven maart tweeduizend één. Indien een bestuurslidmaatschap tussentijds eindigt zal in de eerstvolgende algemene vergadering in de ontstane vacature worden voorzien. Tussentijds gekozen bestuursleden treden af op het tijdstip, waarop degenen, in wiens plaats zij getreden zijn, zouden moeten aftreden. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

I. Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een bedrag of waarde, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, te boven gaande;

II.

a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur en gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de stemgerechtigde leden volgens de ledenlijst, en tevens op gelijke wijze aan de ereleden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20. Telkenjare, binnen vier maanden na de aanvang van een verenigingsjaar, wordt door het bestuur een gewone algemene vergadering bijeengeroepen. Het bestuur kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen zo dikwijls het zulks nodig oordeelt. Het bestuur is verplicht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van een daartoe strekkend en door tenminste tien stemgerechtigde leden gedaan schriftelijk verzoek, vermeldende de aan de orde te stellen onderwerpen. Indien het bestuur in gebreke blijft aan de verplichting, genoemd in het voorgaande lid, binnen de aldaar gestelde termijn te voldoen, zijn de verzoekers bevoegd zelf een geldige algemene vergadering bijeen te roepen. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
Artikel 16
Tenzij omtrent de getrouwheid van de jaarrekening een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt overgelegd, wijst de gewone algemene vergadering, bedoeld in het voorgaande artikel, jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie aangewezen, bestaande uit drie leden, welke geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie is belast met het onderzoeken van de rekening en verantwoording van het bestuur en van het door het bestuur gevoerde financieel beleid over het lopende verenigingsjaar. Binnen twee maanden na het einde van dat verenigingsjaar, doch uiterlijk één maand voor de volgende gewone algemene vergadering, legt het bestuur zijn rekening en verantwoording met de daarbij behorende bescheiden aan deze commissie over.Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van boeken en bescheiden te geven. De last van de commissie kan door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
Artikel 17
In de algemene vergadering, bedoeld in artikel 15 dezer statuten, brengt het bestuur verslag uit van zijn handelingen sedert de voorgaande gewone algemene vergadering en van de toestand der vereniging en doet rekening en verantwoording van het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid, waarna de commissie, bedoeld in artikel 16 dezer statuten, verslag uitbrengt van haar bevindingen. Goedkeuring van de rekening en verantwoording van het bestuur door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge.

STEMMINGEN

Artikel 18
Behoudens in de gevallen, waarin door deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Ieder stemgerechtigd lid kan slechts één stem uitbrengen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Leden kunnen ter algemene vergadering niet door een ander bij volmacht hun stem doen uitbrengen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten ongetekende briefjes. Op voorstel van het bestuur of de algemene vergadering kan over zaken schriftelijk worden gestemd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19
Een huishoudelijk reglement, vast te stellen door de algemene vergadering, geeft nadere bepalingen omtrent de toelating van leden, de rechten en verplichtingen van de leden, de orde der vergadering, de wijze van stemming, de verkiezing van het bestuur en alle verdere onderwerpen, waarvan regeling gewenst voorkomt. De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met deze statuten. Voor het aanbrengen van wijzigingen, in het huishoudelijk reglement geldt dezelfde procedure, zoals in artikel 20 van deze statuten wordt voorgeschreven voor een wijziging van de statuten.

WIJZIGING DER STATUTEN

Artikel 20
In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waar tenminste de helft van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, en waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging met betrekking tot de naam van de vereniging, zoals opgenomen in artikel 1, behoeft voordat het van kracht wordt de goedkeuring van de Bisschop van Breda. De volledige tekst der voorgestelde wijzigingen dient tenminste één maand voor de vergadering, waarin deze zullen worden behandeld, op een daartoe geschikte en in de oproeping voor de vergadering vermelde plaats ter inzage van de leden te worden gelegd tot na afloop van de dag, waarop de algemene vergadering wordt gehouden. Besluiten tot wijziging der statuten behoeven voor hun aanneming een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Indien op de vergadering niet tenminste de helft van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, wordt binnen zes (6) weken een tweede vergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging kan besluiten.

ONTBINDING DER VERENIGING

Artikel 21
1.Tot ontbinding der vereniging kan slechts worden besloten in een daartoe met een termijn van tenminste één maand bijeengeroepen algemene vergadering, bij een besluit, genomen met een meerderheid van drie/vierde der geldige stemmen, uitgebracht bij een stemming, waaraan is deelgenomen door tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden van de vereniging 2. Is in de in het vorige lid bedoelde algemene vergadering minder dan drie/vierde der stemgerechtigde leden der vereniging aanwezig, dan is de vergadering niet bevoegd tot ontbinding der vereniging te besluiten. Wordt op deze vergadering met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen de wenselijkheid van ontbinding uitgesproken, dan wordt binnen zes weken na de eerste een tweede algemene vergadering, eveneens met inachtneming van een termijn van tenminste één maand, bijeengeroepen, welke bevoegd is, ongeacht het aantal alsdan aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van tenminste drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding der vereniging te besluiten. 3. In de vergadering, waarin tot ontbinding der vereniging wordt besloten, zal tevens een beslissing worden genomen betreffende de bestemming van het batig saldo van de vereniging en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 4. De Bisschop van Breda zal van het besluit tot ontbinding der vereniging, zoals opgenomen in lid 3 van dit artikel, terstond schriftelijk in kennis worden gesteld. 5. De vereffening geschiedt door het bestuur. 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. 7. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. 8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 22
In gevallen, waarin noch door de statuten, noch door het huishoudelijk reglement wordt voorzien, beslist het bestuur met inachtname van de bepalingen der wet.  
N.B. Deze statuten zijn aangenomen door de Algemene Leden Vergadering op 28 februari 2002, en notarieel vastgelegd op 28 maart 2002.

Contact

Verenigingsnaam:
"R.K. Harmonie St.Caecilia" uit Bavel
Opgericht op 1 november 1923

Heeft u (of een van uw kinderen) belangstelling, loop dan gerust binnen op onze wekelijkse repetitieavond op donderdag, de tijden leest u hierboven. Tijdens de repetitie zijn er altijd wel enkele bestuursleden aanwezig, die al uw vragen over St.Caecilia Bavel kunnen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Indien u langs andere weg meer informatie wenst, klik dan op onderstaande enveloppe en stuur even een E-mail aan de secretaris van onze vereniging.

E-mail

Postadres: Heining 2, 4854 ML Bavel

Twitter

Harmonie St.Caecilia
AMV voor basisschool leerlingen van groepen 5-8. Inschrijven via: stcaeciliabavel.nl/amv/